ข้อมูลทั่วไป                    
 

 วิสัยทัศน์

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์
 ประวัติ อบต.

 แผนงาน/โครงการ

 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

 โครงสร้างส่วนราชการ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 แผนที่การเดินทาง
 ติดต่อสอบถาม
    แผนการใช้จ่ายเงิน
 
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 การให้บริการ
 การบริการ
 ปฏิบัติงานตามภารกิจ
 การรับเรื่องร้องเรียน
    บุคลากร                 
 
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
    หน่วยงานในพื้นที่             
 

 สถานีตำรวจ

 สถานีอนามัย
 โรงเรียน
 วัด ภายในเขตพื้นที่
 สหรณ์ ฯ
 มูลนิธิ ฯ
 ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 โรงพยาบาล ฯ
    เครือข่าย อปท.                   
 

 กรมส่งเสริมท้องถิ่น

 กลุ่มเพื่อนพนักงาน
 สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน
 มหาดไทยดอทคอท
 อำเภอดอทคอม
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 ชมรมคนโยธา
 โยธาไทย
 กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
    ข่าวสารต่างๆ                       
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวสอบราคา
 ข่าวสารจากกรมฯ
 ข่าวการสมัครงาน
 ข่าวการเมือง
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการศึกษา
 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ...
รายงานการติดตามและประเมินผล ...
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 ...
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ...
เอกสารแนะนำ ภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ...
ประชาสัมพันธ์เอกสารประชาสัมพันธ์ พรบ. ควบคุมอาคารและพรบ.ขุดดินและถมที่ดินฯ ...
ประชาสัมพันธ์ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบลฯ ...
ประชาสัมพันธ์ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี2561 ...
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซืเอจัดจ้าง ประจำปี2561 ...
ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2561 ...
ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี2561 ...
ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนฯ ...
ประชาสัมพันธ์ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปงบประมาณ 2561 ... เอกสาร1...เอกสาร2...เอกสาร3... เอกสาร4...
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560 ...
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นฯ
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
นายล้อม  ทองแท้
นายกเทศมนตรี
 
หอระฆังวัดส้มใหญ่
เจดีย์เก่าหลวงพ่อยอม
เจดีย์สระรางจั่น