ข้อมูลทั่วไป                    
 

 วิสัยทัศน์

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์
 ประวัติ อบต.

 แผนงาน/โครงการ

 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

 โครงสร้างส่วนราชการ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 แผนที่การเดินทาง
 ติดต่อสอบถาม
    แผนการใช้จ่ายเงิน
 
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 การให้บริการ
 การบริการ
 ปฏิบัติงานตามภารกิจ
 การรับเรื่องร้องเรียน
    บุคลากร                 
 
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
    หน่วยงานในพื้นที่             
 

 สถานีตำรวจ

 สถานีอนามัย
 โรงเรียน
 วัด ภายในเขตพื้นที่
 สหรณ์ ฯ
 มูลนิธิ ฯ
 ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 โรงพยาบาล ฯ
    เครือข่าย อปท.                   
 

 กรมส่งเสริมท้องถิ่น

 กลุ่มเพื่อนพนักงาน
 สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน
 มหาดไทยดอทคอท
 อำเภอดอทคอม
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 ชมรมคนโยธา
 โยธาไทย
 กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
    ข่าวสารต่างๆ                       
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวสอบราคา
 ข่าวสารจากกรมฯ
 ข่าวการสมัครงาน
 ข่าวการเมือง
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการศึกษา
 

 
นายล้อม  ทองแท้
นายกเทศมนตรี
 
หอระฆังวัดส้มใหญ่
เจดีย์เก่าหลวงพ่อยอม
เจดีย์สระรางจั่น