เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

       
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕
   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔