ข้อมูลทั่วไป
 

 วิสัยทัศน์

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์
 ประวัติ อบต.

 แผนงาน/โครงการ

 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

 โครงสร้างส่วนราชการ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 แผนที่การเดินทาง
 ติดต่อสอบถาม
  แผนการใช้จ่ายเงิน
 
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 การให้บริการ
 การบริการ
 ปฏิบัติงานตามภารกิจ
 การรับเรื่องร้องเรียน
  บุคลากร
 
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
  หน่วยงานในพื้นที่
 

 สถานีตำรวจ

 สถานีอนามัย
 โรงเรียน
 วัด ภายในเขตพื้นที่
 สหรณ์ ฯ
 มูลนิธิ ฯ
 ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 โรงพยาบาล ฯ
  เครือข่าย อปท.
 

 กรมส่งเสริมท้องถิ่น

 กลุ่มเพื่อนพนักงาน
 สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน
 มหาดไทยดอทคอท
 อำเภอดอทคอม
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 ชมรมคนโยธา
 โยธาไทย
 กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวสอบราคา
 ข่าวสารจากกรมฯ
 ข่าวการสมัครงาน
 ข่าวการเมือง
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร
 
ประกาศ,รายงานการประชุมสภา

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบ 2563
การประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมารรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ITA 2564
ITA 2565
ITA 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ทะเบียนคนพิการ
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
ลานกีฬา สนามกีฬา
ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬา
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพ
ประชาสัมพันธ์อบรมอาชีพการทำปุ๋ยอัดเม็ด
 
 


 
นายอุดร เพ็งอร่าม
นายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว
 
หอระฆังวัดส้มใหญ่
เจดีย์เก่าหลวงพ่อยอม
เจดีย์สระรางจั่น