หน้าหลัก    วิสัยทัศน์   สายด่วนผู้บริหาร   หนังสือราชการจากกรมฯ   ข่าวกิจกรรมผลการดำเนินงาน   สถานที่ท่องเที่ยว    เว็บบอร์ดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร        http://www.nongkhao.go.th  
    ข้อมูลทั่วไป                    
 

 วิสัยทัศน์

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์
 ประวัติ

 แผนงาน/โครงการ

 งบประมาณ

 โครงสร้างส่วนราชการ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 แผนที่การเดินทาง
 ติดต่อสอบถาม
    บุคลากร                 
 
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
    หน่วยงานในพื้นที่             
 

 สถานีตำรวจ

 สถานีอนามัย
 วัด ภายในเขตพื้นที่
 สหรณ์ ฯ
 มูลนิธิ ฯ
 ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 โรงพยาบาล ฯ
ประวัติ
 
 


  สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

  1. ลักษณะที่ตั้ง

                1.1.      ที่ตั้ง
           เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ตั้งอยู่เลขที่  121  หมู่ที่ 6 
  ตำบลหนองขาว  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอท่าม่วง   ประมาณ  9  กิโลเมตร 
  และ  ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณ  8  กิโลเมตร    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาว
          ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหาร
  ส่วนท้องถิ่น ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวในปี พ.ศ.2554  โดยมี                

               1.2.      อาณาเขตติดต่อ
           เขตการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว   มีเนื้อที่ประมาณ  63.15    
    ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  39,468.75 ไร่
  ทิศเหนือ                ติดต่อ     ตำบลหนองโรง      อำเภอพนมทวน     จังหวัดกาญจนบุรี
  ทิศใต้                   ติดต่อ     ตำบลท่าล้อ           อำเภอท่าม่วง        จังหวัดกาญจนบุรี
  ทิศตะวันออก          ติดต่อ     ตำบลทุ่งสมอ         อำเภอพนมทวน     จังหวัดกาญจนบุรี
  ทิศตะวันตก            ติดต่อ     ตำบลปากแพรก     อำเภอเมือง           จังหวัดกาญจนบุรี         

               1.3.      ภูมิประเทศ
  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอน  มีสภาพภูมิประเทศแบ่งเป็นสองฝั่ง  คือ  เขตป่าไม้ภูเขา      ซึ่งเป็นที่สูงทางทิศตะวันตก  และพื้นที่ราบลุ่มซึ่งเป็นทุ่งนาทางทิศตะวันออก  มีคลองส่งน้ำชลประทานผ่านในพื้นที่เกษตรที่สำคัญสำหรับตำบลหนองขาว

               1.4.      จำนวนประชากร
              ประชากรทั้งสิ้น  3,180  คน  แยกเป็น
                                   ชาย  1,572  คน    
                                   หญิง  1,608  คน  
                                   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  50   คน/ตารางกิโลเมตร   
                                   จำนวนครัวเรือน  3,297  ครัวเรือน 

 
 

 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  

© 2012 nongkhao.go.th, All rights : Email:nongkhao.go.th@hotmail.com