หน้าหลัก    วิสัยทัศน์   สายด่วนผู้บริหาร   หนังสือราชการจากกรมฯ   ข่าวกิจกรรมผลการดำเนินงาน   สถานที่ท่องเที่ยว    เว็บบอร์ดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร        http://www.nongkhao.go.th  
    ข้อมูลทั่วไป                    
 

 วิสัยทัศน์

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์
 ประวัติ

 แผนงาน/โครงการ

 งบประมาณ

 โครงสร้างส่วนราชการ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 แผนที่การเดินทาง
 ติดต่อสอบถาม
    บุคลากร                 
 
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
    หน่วยงานในพื้นที่             
 

 สถานีตำรวจ

 สถานีอนามัย
 วัด ภายในเขตพื้นที่
 สหรณ์ ฯ
 มูลนิธิ ฯ
 ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 โรงพยาบาล ฯ
วิสัยทัศน
 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนา

                     มุ่งบริการประชาชนอย่างสะดวกและทั่วถึง  
                      เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน

2.  พันธกิจ

 1. พัฒนาอาคารสำนักงานและปรับปรุงสถานที่ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน
 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบชลประทาน การจัดการด้านขยะและสิ่งปฏิกูล
 4. สนับสนุนและส่งเสริมงานสาธารณสุขของชุมชน
 5. ส่งเสริมการสืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพในทุกสาขาอาชีพของประชาชน
 7. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร และผู้ด้อยโอกาส
 8. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่น
 9. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
 10. บำรุงและพัฒนาสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ กีฬา นันทนาการ และสวนสาธารณะ
 11. บำรุงและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  

© 2012 nongkhao.go.th, All rights : Email:nongkhao.go.th@hotmail.com