หน้าหลัก    วิสัยทัศน์   สายด่วนผู้บริหาร   หนังสือราชการจากกรมฯ   ข่าวกิจกรรมผลการดำเนินงาน   สถานที่ท่องเที่ยว    เว็บบอร์ดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร        http://www.nongkhao.go.th  
    ข้อมูลทั่วไป                    
 

 วิสัยทัศน์

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์
 ประวัติ

 แผนงาน/โครงการ

 งบประมาณ

 โครงสร้างส่วนราชการ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 แผนที่การเดินทาง
 ติดต่อสอบถาม
    บุคลากร                 
 
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
    หน่วยงานในพื้นที่             
 

 สถานีตำรวจ

 สถานีอนามัย
 วัด ภายในเขตพื้นที่
 สหรณ์ ฯ
 มูลนิธิ ฯ
 ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 โรงพยาบาล ฯ
นโยบายการพัฒนา
 
 
 1.  พัฒนาการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา 
 2.   บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.   ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง    มีศักยภาพในการผลิต    และแข่งขันในตลาดเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
    รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อบริโภค 
 4.  พัฒนาส่งเสริมด้านการสาธารณสุข      กีฬา   นันทนาการ    สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์
   และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5.  เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 6.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยว
   เชิงนิเวศและสุขภาพ 
 7.  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่น 
          
 
 

 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  

© 2012 nongkhao.go.th, All rights : Email:nongkhao.go.th@hotmail.com