การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
    1. โครงสร้างหน่วยงาน
    2. ข้อมูลผู้บริหาร
    3. อำนาจหน้าที่
    4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
    6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
    7. ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    8. Q&A
    9. Social Network
      - Facebook
    10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  แผนดำเนินงาน
    11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
    12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
    13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
  การปฏิบัติงาน
    14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
    15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      - คู่มือใช้งาน การใช้งานระบบ User Manual ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-Service
      - คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
      - คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้น้ำประปาชั่วคราว-ถาวร
      - คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      - คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
      - คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
      - คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
      - คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
      - คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
      - คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
      - คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
      - คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
      - คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
      - คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    16. สถิติการขอถังขยะในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
    17. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    18. E-Service
       
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2566
    20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2566
    21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างพัสดุรายปี
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - คำสั่งรับโอนตำแหน่งนักวิชาการศึกษาฯ
      - คำสั่งรับโอนตำแหน่งปลัดเทศบาลฯ
      - คำสั่งรับโอนผู้อำนวยการกองช่าง
      - ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล
      - ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
      - ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
      - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
      - ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว (ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ และตำแหน่งคนงาน)
      - ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว (ตำแหน่งคนงาน)
      - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ และตำแหน่งคนงาน)
      - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯลฯ(ตำแหน่ง คนงาน)
      - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ และตำแหน่งคนงาน)
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำปี 2566
      - แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566
      - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
      - รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง(ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล)
      - รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง(ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง)
      - รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง(ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง)
    25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล
      การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
        - ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรกฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๒
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒
        - ประกาศคณะการรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
        - ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับบที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
        - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๖๐
        - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐
        - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๐
      การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
        - แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
        - แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
        - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
        - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
      หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
        - กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
      หลักเกณ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
        - ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
        - ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
        - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘
      หลักเกณ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
        - ประกาศ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อว มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๑
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๑
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้อนถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
        - ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่๗) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่๖)
        - ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่๔) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่๔)
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘
    26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    27. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เรื่องร้องเรียน
    28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          - บันทึก รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ปี 2566
          - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    30. เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2566
     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  นโยบาย No Gift Policy
    31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
      - ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ปี 2566
      - ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ปี 2566
    32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566
    33. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
    34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
    35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566
  แผนป้องกันการทุจริต
    36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          - แผนป้องกันการทุจริต 2566-2570
          - แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
    37. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
    38. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน ประจำปี 2565
     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
    39. ประมวลจริยธรรมของราชการส่วนท้องถิ่น
    40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
          - เข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
          - เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาฯ
          - แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม
    41. แบบรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
    42. บันทึก มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565
    43. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566