การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
    1. โครงสร้างหน่วยงาน
    2. ข้อมูลผู้บริหาร
    3. อำนาจหน้าที่
    4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
    6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    7. ข่าวประชาสัมพันธ์
    8. Q&A
    9. Social Network
      - Facebook
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  แผนดำเนินงาน
    10. แผนดำเนินงานประจำปี
    11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
  การปฏิบัติงาน
    13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
    14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      - คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
      - คู่มือมาตรฐานการบริการ อปท.
    15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    17. E-Service
      - ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
      การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2564
        - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพน.จ้าง
        - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
        - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล
      การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563
        - คำสั่งให้พนักงานเทศบาลไปราชการอบรม
      การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2562
        - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
        - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2
        - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 3
        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง
      หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
        - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล
    26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
      - แผนพัฒนาบุคลากร
      - แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ 2564-2566
      - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
    27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล
    28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี ๒๕๖๓
      - แผนพัฒนาบุคลากร
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    29. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เรื่องร้องเรียน
    30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          - รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ จนท. ทต.หนองหญ้าดอกขาว
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    33. โครงการ การประชุมสามัญประจำปี 2563
     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
    36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนป้องกันการทุจริต
    39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2563)
    40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
    41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปี 2563
     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
    42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน