การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
    1. โครงสร้างหน่วยงาน
    2. ข้อมูลผู้บริหาร
    3. อำนาจหน้าที่
    4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
    6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    7. ข่าวประชาสัมพันธ์
    8. Q&A
    9. Social Network
      - Facebook
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  แผนดำเนินงาน
    10. แผนดำเนินงานประจำปี
    11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
  การปฏิบัติงาน
    13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
    14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      - คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
      - คู่มือมาตรฐานการบริการ อปท.
    15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    17. E-Service
      - ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
      การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2564
        - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพน.จ้าง
        - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
        - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล
      การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563
        - คำสั่งให้พนักงานเทศบาลไปราชการอบรม
      การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2562
        - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
        - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2
        - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 3
        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง
      หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
        - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล
      - กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
      - ประกาศคุณธรรม จริยธรรม
      - ประกาศเจตจำนงสุจริต 2564
      - ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2565
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
      - แผนพัฒนาบุคลากร
      - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
      - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
    26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
      - แผนพัฒนาบุคลากร
      - แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ 2564-2566
      - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
      - การสรรหาพนักงานเทศบาล (รับโอน)
      - กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
      - ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นฯ
      - ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
      - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
      - ประกาศผลการประเมิน
      - ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
      - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาฯเป็นพนักงานจ้าง
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
      - ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
      - แผนพัฒนาบุคลากร
      - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
      - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
    27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
      - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล
      การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
        - ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรกฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๒
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒
        - ประกาศคณะการรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
        - ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับบที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
        - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๖๐
        - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐
        - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๐
      การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
        - แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
        - แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
        - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
        - ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
      หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
        - กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
      หลักเกณ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
        - ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
        - ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
        - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘
      หลักเกณ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
        - ประกาศ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อว มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๑
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๑
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้อนถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
        - ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่๗) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่๖)
        - ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่๔) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่๔)
        - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘
    28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี ๒๕๖๓
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - แผนพัฒนาบุคลากร
       
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    29. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เรื่องร้องเรียน
    30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          - รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ปี 2565
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    33. โครงการ เยาวชนตำบลหนองขาว ห่างไกลบุหรี่ (ประเด็นการควบคุมยาสูบ) เทศบาลตำบลหนองขาวหญ้าดอกขาว
     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    34. นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
    35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
    36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนป้องกันการทุจริต
    39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2563)
      - แผนการป้องกันการทุจริต 2565
    40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
      - รายงานแผนป้องกันการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน
    41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปี 2563
      - รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 12 เดือน
     
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
    42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน