ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
ประกาศ คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
ประกาศ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
ประกาศ ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ
ประกาศ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ ๑๒ เดือน
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ รับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านรางจิก)
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒
ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผนดิน
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านห้วยตลุง หมู่ที่ ๖ โดยก่อสร้างงานดาดลำเหมือง งานสะพาน และงานฝายน้ำล้น เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านห้วยตลุง หมู่ที่ ๖ โดยก่อสร้างงานดาดลำเหมือง งานสะพาน และงานฝายน้ำล้น เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
ประกาศ โครงการประกวดจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านห้วยตลุงหมู่ที่ ๖ โดยก่อสร้างงานดาดลำเหมือง งานสะพาน และงานฝายน้ำล้น เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศ ขั้นตอนการชำระเงินค่าน้ำประปา / ค่าขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ การรับชำระเงินค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๑๐๔-๐๑ สายลำหง หมู่ที่ ๓ บ้านกล้วย ตำบลหนองขาว
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศ รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๑๐๔-๐๑ สายลำหง หมู่ที่ ๓ บ้านกล้วย ตำบลหนองขาว
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยนวัตกรรมกับดักยุงจากขวดพลาสติกและถุงหอมสมุนไพร
ประชาสัมพันธ์ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์ สิทธิบริโภคกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์จากธนาคาร
ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค
ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย.เครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อนที่ใช้ก๊าซ
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่องกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ เรื่องการบังคับใช้แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศ เรื่องการใช้บังคับแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๘
ประกาศ เรื่องการติดตามรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเกษตรกรรมสวนอินทผาลัมภาคตะวันตก โดยติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี จำนวน ๖๒ ต้น
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
ประกาศ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสอนและปฏิบัติภารกิจในสถานศึกษาฯ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคักเลือกบุคคลจ้างเหมารายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสอนและปฏิบัติภารกิจในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมารายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสอนและปฏิบัติภารกิจในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้่างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)(ปรับปรุง ครั้งที่๒)
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การบริการรับบริการชำระภาษีและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษา ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ แระจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือมอบอำนาจ
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2566
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาร ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติ65

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
ประกาศ เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกายจนบุรี
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไดรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตามี-หนองกลางดง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาว จำนวน ๖ ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๑๙๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตามี-หนองกลางดง หมู่ที่๖
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
กำหนดโครงสร้างการแบ่งสวนราชการของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓
แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Strategy Map เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ แผนบริหารความต่อเนื่องเทสบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
ราคาประเมณทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดบัญชี เทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองกระพัน หมู่ที่๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ และอาคารจอดรถ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ปิดประกาศรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ ใช้แผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒
การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม หรือเปลื่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.หนองหญ้าดอกขาว พ.ศ. 2562...
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ...
รายงานการติดตามและประเมินผล ...
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 ...
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ...
เอกสารแนะนำ ภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ...
ประชาสัมพันธ์เอกสารประชาสัมพันธ์ พรบ. ควบคุมอาคารและพรบ.ขุดดินและถมที่ดินฯ ...
ประชาสัมพันธ์ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบลฯ ...
ประชาสัมพันธ์ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี2561 ...
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซืเอจัดจ้าง ประจำปี2561 ...
ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2561 ...
ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี2561 ...
ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนฯ ...
ประชาสัมพันธ์ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปงบประมาณ 2561 ... เอกสาร1... เอกสาร2... เอกสาร3... เอกสาร4...
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560 ...
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นฯ
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์