หน้าหลัก    วิสัยทัศน์   สายด่วนผู้บริหาร   หนังสือราชการจากกรมฯ   ข่าวกิจกรรมผลการดำเนินงาน   สถานที่ท่องเที่ยว    เว็บบอร์ดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร        http://www.nongkhao.go.th  
    ข้อมูลทั่วไป                    
 

 วิสัยทัศน์

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์
 ประวัติ

 แผนงาน/โครงการ

 งบประมาณ

 โครงสร้างส่วนราชการ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 แผนที่การเดินทาง
 ติดต่อสอบถาม
    บุคลากร                 
 
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
    หน่วยงานในพื้นที่             
 

 สถานีตำรวจ

 สถานีอนามัย
 วัด ภายในเขตพื้นที่
 สหรณ์ ฯ
 มูลนิธิ ฯ
 ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 โรงพยาบาล ฯ
 
ประกาศ รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
 
รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 
รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
 
รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 
รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๔
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 
 
 
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุม และประกาศเปิดประชุม ประจำปี ๒๕๖๐
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุม และประกาศเปิดประชุม ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุม และประกาศเปิดประชุม ประจำปี ๒๕๖๒
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒
เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุม และประกาศเปิดประชุม ประจำปี ๒๕๖๓
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๓
เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศเชิญชวนรับฟังฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประกาศเชิญชวนรับฟังฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประกาศเชิญชวนรับฟังฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประกาศเชิญชวนรับฟังฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประกาศเชิญชวนรับฟังฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุม และประกาศเปิดประชุม ประจำปี ๒๕๖๔
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวครั้งแรก
ขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ขอเชิญร่วมรับฟังฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ขอเชิญร่วมรับฟังฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ขอเชิญร่วมรับฟังฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
ขอเชิญร่วมรับฟังฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 
 
 
 
ระเบียบที่เกี่ยวกับการประชุมสภาฯ
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การรับเงินเบิกจ่ายเงิน ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ฉบับที่ ๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ฉบับที่ ๓
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพสินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๘
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสุด ปี ๒๕๓๕
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.๒๕๕๙ แก้ไขถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๔๓
วิธีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี  71110  

© 2012 nongkhao.go.th, All rights : Email:nongkhao.go.th@hotmail.com